Optimedia Advertising Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hirdetési szolgáltatások nyújtására


1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, módosítása


1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) mindazon szerződési feltételeket tartalmazzák, amelyek alapján az 

Optimedia Advertising Kft, 8171 Balatonvilágos Gagarin ltp 3/4,

cégjegyzékszáma: 14-09-317043, adószáma: 26780049-2-14

a továbbiakban: Optimedia Advertising Kft.) a Megrendelő részére az alábbiakban részletezett hirdetési szolgáltatásokat nyújt.

1.2. Az Optimedia Advertising Kft  bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt megrendeléseket, illetve a létrejött Hirdetési Szerződéseket nem érinti.

1.3. A jelen ÁSZF és az egyedi visszaigazolt megrendelés (Hirdetési Szerződés) közötti eltérés esetén, a visszaigazolt megrendelés (Hirdetési Szerződés) rendelkezései az irányadóak.


2. Fogalmak


A jelen ÁSZF értelmezése során használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

„Megrendelő” az a személy, aki a Optimedia Advertising Kft.-től a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást igénybe veszi.

„Hirdető” a Reklámtv. szerinti reklámozó.

„Reklámozó” akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot saját számára megrendeli.

„Hirdetési szolgáltatás” alatt értendő a Optimedia Advertising Kft tulajdonában lévő hirdetési felületeken történő mindenfajta hirdetési megjelenés, amit a Megrendelő a Optimedia Advertising Kft-nél igénybe vesz.

„Hirdetési tarifatáblázat” a Optimedia Advertising Kft által nyújtott hirdetési szolgáltatások mindenkori nettó – ÁFA nélküli - díjait tartalmazó árjegyzék, mely az ÁSZF részét, egyben elválaszthatatlan mellékletét képezi.

“Politikai hirdetés” olyan hirdetés, amely párt, politikai mozgalom, választásokon való részvételének, sikeres szereplésének, jelöltjének, népszavazási kezdeményezésének támogatására szólít fel, befolyásol, ill. nevét, tevékenységét, céljait, jelszavát, emblémáját, a róla alkotott képet népszerűsíti. „Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt

„Reklámtv.” a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény.

„Szjt.” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

„Etikai Kódex” jelenti a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága és az Önszabályozó Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexet.

„Dohánytermék” bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék.

„Egészségügyi intézmény” az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának g) pontjában meghatározott intézmény.

„Fiatalkorú” aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

„Reklám” olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelzőismertségének növelésére irányul, továbbá olyan közlés, tájékoztatás vagy megjelenítési mód, bármely más személy, szervezet nevét, üzenetét népszerűsíti vagy jeleníti meg.

„Gyermekkorú” aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.

„Közzététel” a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára.

„Magatartási kódex” olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

„Megtévesztő reklám” minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti.

„Összehasonlító reklám” olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé tesz más, a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vállalkozást vagy ilyen vállalkozás által előállított, forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.

„Reklám címzettje” aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut. „Reklám közzétevője” aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.

„Reklámszolgáltató” aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.

“Reklámfelület” A Optimedia Advertising Kft mint reklám közzétevő tulajdonában vagy egyéb módon rendelkezésre álló (általa bérelt), hirdetés közzétételére szolgáló óriásplakát, irányítótábla, citylight, járműreklám és háló felületek és további szerződésben rögzített feltételek szerinti megállapodás szerint.

„Szabadtéri reklámhordozó” reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz, így különösen az óriásplakát, a city light, valamint a járműreklám.

„Óriásplakát” változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas, 12 m² vagy annál nagyobb felületű reklámberendezés „City light” változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy vagy kétoldalú, világító hirdető-berendezés.

„Járműreklám” változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas tömegközlekedési járművek külső felülete

„Rendes ragasztási időszak” Tárgyhó első naptári napján 00:00 órától a tárgyhónap 04. napjának 24:00 óráig tartó időszak, illetve hóközi kampány esetén a tárgyhónap 16. naptári napján 00:00 órától a tárgyhónap 19. naptári napjának 24:00 órájáig tartó időszak.

“Rendkívüli ragasztási időszak” a Rendes Ragasztási Időszakon kívül eső minden egyéb időpont. “Hirdetési Szerződés” A Megrendelő és a Optimedia Advertising Kft között létrejött, mindkét fél által aláírt eseti hirdetési szerződés vagy hirdetési keretszerződés, továbbá a Optimedia Advertising Kft  által visszaigazolt,  Megrendelő által küldött megrendelés.


3. Ajánlatkérés, foglalás és megrendelés


3.1. A Megrendelő a megrendelés előtt a Optimedia Advertising Kft től írásban egyedi ajánlatot kérhet. Felek a telefaxon küldött, a Optimedia Advertising Kft által fogadott ajánlatkérést írásbeli alaknak fogadják el. E-mailen küldött ajánlatkérés akkor minősül írásbeli ajánlatkérésnek, ha annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.

3.2. Ajánlatkérés hiányában, a Optimedia Advertising Kft jogosult a megrendelést listaáron történő megrendelésnek tekinteni.

3.3. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell:

- a Megrendelő teljes nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, cégjegyzékszámát, képviselőjét

- a Megrendelő telefon- és faxszámait, 

- a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (címét és telefonszámát munkanapokon),

- ha a Megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el, úgy a tényleges Hirdető megnevezését,

- amennyiben az adott reklámot több személy-Hirdető-érdekében teszi közzé- függetlenül attól, hogy a hirdetési díjat ki fizeti meg-, akkor a Megrendelő köteles ezt is megjelölni

- a hirdetés fajtáját, időtartamát, 

Optimedia Advertising Kft – Általános Szerződés Feltételek hirdetési szolgáltatások nyújtására

- a hirdetés megjelenítésének tervezett időpontját, a hirdetések darabszámát vagy a hirdetési díj szolgáltatás igénybevételére – adott kampányra - szánt keretösszegét.

Az ajánlatkéréssel a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. A Optimedia Advertising Kft az egyedi ajánlatkérésre - annak kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – indikatív, nem kötelező érvényű, tájékoztató ajánlatot tehet. Ha az ajánlat kiadása és a hirdetési időszak első napja közötti időtartam

  • 8 hétnél hosszabb, akkor 10 munkanap
  • 6-8 hét közötti, akkor 8 munkanap
  • 4-6 hét közötti, akkor 6 munkanap
  • 3-4 hét közötti, akkor 5 munkanap
  • 2-3 hét közötti, akkor 3 munkanap
  • 2 hétnél kevesebb, akkor 2 munkanap
  • 5 munkanapnál kevesebb, akkor 5 óra,
  • 3 munkanapnál kevesebb, akkor 3 óra az egyes foglalások fenntartási ideje, és megrendelési határideje.

Az ajánlat sem a Optimedia Advertising Kft-t, sem a Megrendelőt nem kötelezi.

Optimedia Advertising Kft ajánlatát a foglalás lejártáig tartja fenn. Az ajánlatban szereplő díjak csak az ajánlatban szereplő rendelési mennyiség teljes megrendelése esetén érvényesek, felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha a Optimedia Advertising Kft az eltérést írásban elfogadja.

3.5. A Megrendelő az ajánlat szerinti hirdetési szolgáltatást, az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelés küldésével rendeli meg.

3.6. Megrendelést a Optimedia Advertising Kft kizárólag írásban fogad el.

Felek a telefaxon küldött, a Optimedia Advertising Kft által fogadott megrendelést írásbeli alaknak fogadják el. E-mailen küldött megrendelés akkor minősül írásbeli megrendelésnek, ha az mellékletként tartalmazza a Megrendelő által aláírt megrendelést szkennelt formátumban és annak elolvasását acímzett elektronikus úton visszaigazolja.

3.7. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- a Megrendelő teljes nevét, székhelyét, levelezési, illetve számlázási címét,

- a Megrendelő adószámát, bankszámlaszámát,

- a Megrendelő telefon és kapcsolattartó mobiltelefon számait,

- a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (címét és telefonszámát munkanapokon),

- ha a Megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el, úgy a tényleges Hirdető megnevezését és adószámát,

- a hirdetés időtartamát és teljes szövegét vagy témáját,

- a hirdetési tarifatáblázat szerinti listaárat, kedvezményeket, a kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjat.

- Kampány végén van-e takarási igény.

3.8. Magánszemélyek magánjellegű – termék vagy szolgáltatás igénybe vételére nem irányuló – hirdetéseinek közlésére irányuló megrendeléseket a Optimedia Advertising Kft befogadja.

3.9 Optimedia Advertising Kft-nek jogában áll saját döntése szerint a Megrendelőn – vagy ha más nevében jár el, akkor az általa a megrendelőben meghatározott reklámozó(ko)n – kívül a plakáton megjelenő egyéb reklámozó(k) megjelenését visszautasítani, vagy a megjelenésért felárat felszámolni, ha azt észleli, hogy a Megbízó plakátján, hirdetésén a Megbízón kívül olyan a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint reklámozónak minősülő személyek reklámja is található, akiket a Megbízó a Megrendelés visszaigazolását (a Hirdetési Szerződés megkötését) megelőzően nem jelentett be. Amennyiben a korábban meg nem nevezett reklámozó a plakátról már technikai okokból nem távolítható el, akkor Optimedia Advertising Kft jogosult saját döntése alapján a teljes plakát megjelenését visszautasítani. Az ebből eredő károkért Optimedia Advertising Kft nem felel. A felár mértéke „a meg nem nevezett” reklámozónként az érintett kampány teljes nettó számlázott értékének maximum 20 %-ig terjedhet, melynek pontos mértékét – a maximum értéken belül – Optimedia Advertising Kft jogosult önállóan megállapítani. A megállapított felárat Megrendelő köteles megfizetni.


4. A megrendelés visszaigazolása, a megrendelés visszautasítása


4.1. A Optimedia Advertising Kft a megrendelést – amennyiben azt a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelőnek ítéli - annak kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja, ill. szükség szerint a visszaigazolt megrendelés szerinti tartalommal Optimedia Advertising Kft hirdetési Szerződést köt a Megrendelővel. A visszaigazolással a Megrendelő és a Optimedia Advertising Kft. között, a hirdetési szolgáltatások nyújtására irányuló Hirdetési Szerződés létrejön, melyet a felek külön okiratba is foglalhatnak. A Hirdetési Szerződésben a Optimedia Advertising Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetést megjeleníti a kívánt helyen, módon és időben, feltéve, hogy a hirdetés a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelel.

4.2. A Hirdetési Szerződés megkötését követően, a Hirdető személye és a hirdetés anyaga a Optimedia Advertising Kft hozzájárulása nélkül nem módosítható, a hirdetési felület további személyekre át nem ruházható.

4.3. A Optimedia Advertising Kft jogosult a megrendelést visszautasítani. 

4.4. A Optimedia Advertising Kft különösen visszautasíthatja a megrendelést, ha megrendelés nem tartalmazza az 3.7. pont szerinti adatokat, a megrendelésből valószínűsíthető, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetés jogszabály vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, a jó erkölcsbe, közízlésbe, reklámetikai- vagy versenyszabályba ütközik, harmadik fél jogos érdekét sérti, vagy a Optimedia Advertising Kft. egyébként a jelen ÁSZF szerint, a teljesítés megtagadására lenne jogosult.


5. A hirdetési anyag átadása, kihelyezése


5.1. Felek rögzítik, hogy az egyszeri plakátragasztás díját (továbbiakban: Plakátozási díj) amennyiben a kihelyezés a Rendes Ragasztási Időszakban történik, a megrendelésben és annak visszaigazolásában vagy a Hirdetési Szerződésben rögzített hirdetési díj tartalmazza. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a havi Plakátozási Díjon felül a Optimedia Advertising Kft. a Rendes Ragasztási Időszaktól (hónap 1-4 illetve 16-19 napja) eltérő kihelyezés esetében (Rendkívüli Ragasztási Időszak) pl. Második körös ragasztási időszak (hónap 5-6 illetve 20-21) vagy  Harmadik körös ragasztási időszak (hónap 7-8 illetve 22-23) vagy a plakátok késedelmes szállítása (Késedelmes szállításnak minősül, ha a plakátok nem érkeznek meg a Optimedia Advertising Kft raktárába legalább 4 munkanappal a megjelenítés napját megelőzően) miatt ugyanakkor jogosult az alábbiak szerint, további díj (a továbbiakban együttesen: „Plakátozási Pótdíjak”) Megrendelő általi megfizetésére:

- Óriásplakát esetén plakátonként 15.000,- Ft, azaz Tizen Ötezer Forint + ÁFA összegre.

5.2 A Optimedia Advertising Kft. csak és kizárólag abban az esetben vállalja a Rendes Ragasztási Időszakban történő kihelyezést, amennyiben a Megrendelő írásos megrendelése kampány indulás előtt legkésőbb 6 munkanappal megérkezik és a plakátok legalább 4 munkanappal a megjelenítés napját megelőzően maradéktalanul és hibátlanul beérkeznek Optimedia Advertising Kft raktárába. Amennyiben Optimedia Advertising Kft végzi a gyártást Megrendelő számára akkor a nyomdai anyag leadási határideje legkésőbb 9 munkanappal a megjelenítés napját megelőzően meg kell történjen ahhoz, hogy a kihelyezés Rendes Ragasztási Időszakban megvalósuljon. Minden egyéb esetben a kihelyezés Rendkívüli Ragasztási Időszakban történik. A késedelmes megrendelés, kreatívanyag leadás, nézőkép és kreatívleosztás hiánya valamint a késedelmes szállítás azt eredményezi, hogy a plakátok a Rendkívüli  Ragasztási Időszakban kerülnek kihelyezésre, amiért Megrendelő kompenzációs igényt nem érvényesíthet Optimedia Advertising Kft felé ugyanakkor Optimedia Advertising Kft az 5.1. pont szerinti Plakátozási Pótdíj költség kiszámlázására jogosult.

5.3. A Megrendelő köteles a Hirdetési Szerződéshez kapcsolódó hirdetési anyagot a szükséges tartalék-mennyiséggel (papírplakát esetén a Optimedia Advertising Kft. ajánlása szerint minimum 15%) és a ragasztáshoz szükséges ragasztási vázlattal, útmutatással együtt, a megjelenítés napját megelőzően, legalább 4 ((négy) munkanappal korábban, a Optimedia Advertising Kft Hirdetési Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére átadni.

Megrendelő köteles a plakát nézőképét, több kreatív megjelenés esetén Optimedia Advertising Kft – Általános Szerződés Feltételek hirdetési szolgáltatások nyújtására 3 kreatív leosztást a megrendeléssel egyidőben, de legkésőbb a kampány kezdete előtti 4. munkanapig a Optimedia Advertising Kft. részére leadni. Ennek hiányában Optimedia Advertising Kft. a plakát kihelyezését nem kezdi el.

Optimedia Advertising Kft jogosult, de nem köteles a leadott nézőképeket és a leszállított plakátokat összevetni, paramétereiket megvizsgálni. 

Megrendelő részéről felmerülő késedelmes szállítás következményeiért a Optimedia Advertising Kft nem vonható felelősségre, kompenzációs igény nem érvényesíthető irányába, ugyanakkor Optimedia Advertising Kft az 5.1. pont szerinti Plakátozási Pótdíj költség kiszámlázására jogosult. Megrendelő késedelmes szállítása esetén a Optimedia Advertising Kft nem garantálja a Hirdetési Szerződésben meghatározott teljes hirdetési időszak biztosítását, a késedelmes kiragasztás nem vonja maga után a hirdetési idő meghosszabbítását.

5.4 A plakátok beszállításakor a pontos azonosítás és követéshez szükséges adatokat a szállítólevélnek tartalmaznia kell, különben az átvételt Optimedia Advertising Kft megtagadhatja.

A szükséges adatok a következőek:

- Megrendelő neve és elérhetősége;

- Gyártó neve és elérhetősége;

- A szállított plakát megnevezése, ami által pontosan beazonosítható;

- Darabszám;

- Hasonló kreatívok esetén feltüntetve, hogy milyen elnevezésből hány darabnak kell érkeznie;

- Plakát fajtája, mérete;

- Nyomdai termék leírása (minőségi tanúsítvány);

- Nézőkép

- A plakátok átadásának dátuma, óra, perc

5.5. A Optimedia Advertising Kft kizárólag egyedi megállapodás keretében, külön díjazás ellenében vállalja a kihelyezendő hirdetési anyag elkészítését. Amennyiben Megrendelő a plakátok/öntapadó fóliák gyártását is a Optimedia Advertising Kft.-től rendelte meg, azok ragasztási alvállalkozókhoz történő szállítása a Optimedia Advertising Kft feladata, költsége.

5.6. A Optimedia Advertising Kft  garantálja, hogy az 5.2 pontban meghatározott határidők betartása esetén a ragasztásra kész reklámanyagot (mennyiségtől függően) a kampánykezdéstől számított 4 (négy) napon belül a Rendes Ragasztási Időszakban a Hirdetési Szerződés szerinti hirdetési felületekre kihelyezi. A Optimedia Advertising Kft ugyancsak garantálja, hogy a hirdetési időszak letelte után (mennyiségtől függően) 6 (hat) napon belül a reklámanyagokat eltávolítja, amennyiben Megrendelő a megrendelésben jelzi a takarási igényt. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi a plakátok letakarására vonatkozó kérését, úgy Optimedia Advertising Kft jogosult a plakátokat a hirdetési időszak lejártát követően is, új hirdetések kihelyezéséig, változatlanul a reklámhordozón hagyni. Optimedia Advertising Kft ilyen esetben kifejezetten kizárja a felelősségét az adott plakátokon elhelyezett reklámok aktualitás-vesztésért. Optimedia Advertising Kft  a takarást ebben, az esetben, később ezt már csak a Plakátozási Pótdíjak megfizetése mellett végzi el. A Optimedia Advertising Kft  a hirdetési felületekről eltávolított, lejárt hirdetési anyagokat megsemmisíti. A megrendelés teljesítése után megmaradt, fel nem használt plakátokért Optimedia Advertising Kft. nem tartozik felelősséggel.

5.7. A hirdetések felragasztását és a hirdetések eltávolítását kizárólag a Optimedia Advertising Kft. ill. alvállalkozói végezhetik. A Optimedia Advertising Kft. nem vállal felelősséget a hirdetések helyes ragasztásáért, ha a ragasztás technikája a szakmában a szokástól eltér, és az eltérésről a Megrendelő nem tájékoztatja a Optimedia Advertising Kft.-t. Megrendelő semmilyen körülmények között nem adhat ragasztással, eltávolítással, áthelyezéssel, futamidő hosszabbítással, módosítással kapcsolatos megbízást, utasítást a ragasztást, illetve eltávolítást közvetlenül az azt végző alvállalkozóknak. Megrendelő ragasztással, eltávolítással, áthelyezéssel, futamidő hosszabbítása, módosítással kapcsolatos megbízásait minden esetben a Optimedia Advertising Kft. részére köteles – írásban – megadni.

5.8. Szándékos rongálás esetén a Optimedia Advertising Kft sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. Megrendelő vállalja, hogy a reklámhordozón észlelt hibát, azonnal jelzi a Optimedia Advertising Kft. . felé telefonon, faxon, vagy írásban.

5.9. A Hirdetési Szerződés teljesítése után megmaradt (fel nem használt) plakátokért – erre vonatkozó külön megállapodás hiányában– a Optimedia Advertising Kft. nem tartozik felelősséggel.

5.10. A klasszikus médiára fordított reklámköltségek elemzésével foglalkozó intézmények kérésére az Optimedia Advertising Kft.közölheti a Megrendelő számára kihelyezett plakátok darabszámát, méretét és fajtáját a kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából, kivéve, ha a Megrendelő ellentétes véleményét a megrendeléskor rögzíti. Egyéb esetekben az információk kiadásához a megbízó írásbeli engedélye szükséges.


6. A hirdetések áthelyezése, esetleges eltávolítása


6.1. A Optimedia Advertising Kft. hivatalosan igazolt indokok alapján − pl. közigazgatási határozat, rendelet, tűzkár, vízkár, felújítás, karbantartás, stb. − miatt Megrendelővel történt egyeztetést követően áthelyezheti a reklámhordozókat.

6.2. Amennyiben a hirdetések elhelyezését vagy fennmaradását az illetékes hatóság, vagy az objektum tulajdonosa bármilyen okból megtagadja, úgy a megrendelés érvényét veszti. Ebben az esetben Megrendelő a Optimedia Advertising Kft. felé nem élhet semmiféle kártérítési igénnyel, azonban – a plakátok lefoglalásának kivételével – a hirdetési díj esetlegesen előre kifizetett hányada időarányosan a Megrendelő részére visszajár.

6.3. Amennyiben az Optimedia Advertising Kft..-nek egy hirdetési objektum feletti rendelkezési joga megszűnik, jogosult a Megrendelő részére a megszűnt hirdetési felület(ek) helyett másikat biztosítani, s erről a tényről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.


7. A Hirdetési Szerződés teljesítésének megtagadása, a megjelenítés felfüggesztése


7.1. Az Optimedia Advertising Kft. a jelen pont szerinti esetekben, a hirdetés anyagának átvételét követően jogosult a Hirdetési Szerződés teljesítésének megtagadására. A teljesítés megtagadását az Optimedia Advertising Kft..indokolni köteles.

7.2. Az Optimedia Advertising Kft.. jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Megrendelő által átadott reklámanyagban hibát észlel és azt a Megrendelő a Optimedia Advertising Kft. felhívására 2 (kettő) munkanapon belül nem javítja ki. A kijavításból eredő késedelmes megjelenésért a Optimedia Advertising Kft. nem felel.

7.3. Az Optimedia Advertising Kft. jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Hirdetési Szerződés megkötését követően megismert tényleges tartalma az Optimedia Advertising Kft. üzleti érdekeit súlyosan sérti, vagy a hirdetési anyag akár tartalmilag, akár technikailag nem felel meg a megjelenítés általánosan elfogadott színvonalának.

7.4. Az Optimedia Advertising Kft. jogosult a Hirdetési Szerződés teljesítést megtagadni, ha a Megrendelőnek az Optimedia Advertising Kft. -vel szemben 15 (tizenöt) napon túli lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn.

7.5. A megtagadás közlésével az Optimedia Advertising Kft. és a Megrendelő között, az adott hirdetés megjelenítésére létrejött Hirdetési Szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A már teljesített hirdetési díj előleg ebben az esetben a Megrendelőnek 8 (nyolc) napon belül, kamatmentesen visszajár.

7.6. Amennyiben bármely harmadik személy jogszabálysértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva, az  Optimedia Advertising Kft..-től a hirdetés közzétételének megszüntetését, vagy felfüggesztését kéri, úgy ennek tényéről az Optimedia Advertising Kft.. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, egyidejűleg egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, úgy az Optimedia Advertising Kft. jogosult a további közzétételt megtagadni.


8. A Hirdetési Szerződés módosítása, lemondás


8.1. A Hirdetési Szerződés alapján megrendelt felületek mennyiségét a Megrendelő legkésőbb az első megjelenés kitűzött napját megelőző 20 (húsz) nappal jogosult módosítani. A módosítás visszaigazolására a jelen ÁSZF 4. pontja az irányadó.

8.2. Az Optimedia Advertising Kft. lemondásnak tekinti, ha Megrendelő egy általa megrendelt és a Optimedia Advertising Kft. által visszaigazolt megrendeléstől (Hirdetési Szerződéstől) teljes egészében visszalép. Ugyanígy a lemondásra vonatkozó feltételek érvényesek a Megrendelő mindazon módosításaira is, amelyekben Megrendelő egy már visszaigazolt megrendelésben (Hirdetési Szerződésben) a hirdetési felület darabszámát és/vagy a hirdetési időszak futamidejét megjelenés kitűzött napját megelőző 20 (húsz) napon belül csökkenti. A kötbérfizetés ezen esetben a kiesett darabszám és/vagy hirdetési időszak díjára vonatkozik.

8.3. A Hirdetési Szerződés alapján igényelt hirdetési szolgáltatást a Megrendelő az első megjelenítés kitűzött napját megelőző hetedik héten belül jogosult kötbérmentesen, teljes egészében lemondani. Az Optimedia Advertising Kft. a lemondást kizárólag írásban fogadja el. Ennek érvényessége a kézhezvétel időpontja. Felek a telefax feladásának 

Optimedia Advertising Kft. – Általános Szerződés Feltételek hirdetési szolgáltatások nyújtására időpontját (munkanapokon 17 óráig, ezután a következő nap 8 órájától) ismerik el a kézhezvétel időpontjának. A jelen pont szerinti lemondás az Optimedia Advertising Kft. és a Megrendelő között, az adott hirdetés közzétételére létrejött Hirdetési Szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a már teljesített hirdetési díj előleg a Megrendelőnek 8 (nyolc) napon belül, kamatmentesen visszajár.

8.4. A Megrendelő az első megjelenítés kitűzött napját megelőző hat héten belül a lemondott hirdetési díj 20%-ának, négy héten belül a lemondott hirdetési díj 40%-ának, két héten belül a lemondott hirdetési díj 80%-ának megfelelő mértékű összeget köteles megfizetni az Optimedia Advertising Kft. részére, kötbér címén. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt szolgáltatást az első megjelenítés kitűzött napjától számítva 1 (egy) napon belül mondja le, úgy az Optimedia Advertising Kft. a lemondott hirdetés díjának teljes ellenértékére kötbér címén jogosult. A lemondási díj a megrendelt kampányidőszak egészére vonatkozik.


9. Egyes általános reklámtilalmak és korlátok


9.1. Lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződés reklám útján az Optimedia Advertising Kft. hirdetési felületein nem terjeszthető.

9.2. Nem tehető közzé vallási vagy politikai meggyőződést sértő reklám.

9.3. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.

9.4. Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertetőreklámot.

9.5. Tilos közzétenni pornográf reklámot. Pornográf reklám minden olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen, amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol.

9.6. Tilos közzétenni szexuális szolgáltatás reklámját. Szexuális szolgáltatás reklámjának minősül minden olyan tájékoztatás, amely közvetlenül vagy közvetve szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására irányul.

9.7. Tilos közzétenni az olyan áru reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul. Tilos közzétenni - az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul.

9.8. Tilos közzétenni dohányáru reklámját.

9.9. Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely

- gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,

- gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,

- alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,

- az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,

- olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,

- azt állítja, vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,

- azt állítja, vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy

- a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

Alkoholtartalmú italt reklámozni tilos közoktatási és egészségügyi intézményben, illetve annak bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.

9.10. Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.

9.11. Tilos a terhesség-megszakítás, a terhesség-megszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.

9.12. Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.

9.13. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnőtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetőségeit illetően nem lehet félrevezető.

9.14. A reklám nem mutathat be kiskorút erőszakos helyzetben, és nem buzdíthat erőszakra. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.

9.15. Tilos a megtévesztő reklám. A reklám megtévesztő jellegének megállapításakor figyelembe kell venni különösen a reklámban foglalt azokat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek

- az áru jellemző tulajdonságaira,

- az áru árára vagy az ár megállapításának módjára, valamint az áru megvételének, illetve

- igénybevételének egyéb szerződéses feltételeire, továbbá

- a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellemzőire, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére, elnyert díjaira vonatkoznak.

9.16. Az összehasonlító reklám nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét, 

- nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között,

- nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és

- nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.

9.17. Az összehasonlító reklám kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze, tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, továbbá, ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan bemutatni. Az összehasonlító reklám eredet-megjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag azonos eredet-megjelölésű termékekre vonatkozhat.


10. A Megrendelő és a Hirdető felelőssége

10.1. Felek rögzítik, hogy a Reklámtv. vonatkozásában reklámozónak a Megrendelő minősül, figyelemmel arra, hogy az Optimedia Advertising Kft.más személlyel nem áll olyan közvetlen jogviszonyban, aki tőle hirdetést rendel.

10.2. A Megrendelő szavatol azért, hogy a közzététel céljából az Optimedia Advertising Kft. részére átadott hirdetési anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok, így különösen a Reklámtv. rendelkezéseinek, az sem az Optimedia Advertising Kft., sem harmadik személyek jogait nem sérti.

10.3. Az Optimedia Advertising Kft. a hirdetési anyagban megjelenített tényállításokért nem felel. Amennyiben valamely valótlan vagy megtévesztő tényállítás miatt harmadik személy az Optimedia Advertising Kft. .-vel szemben igénnyel lépne fel, úgy a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az ilyen harmadik személy a Megrendelővel szemben érvényesítse igényét.

10.4. A Megrendelő vállalja, hogy az Optimedia Advertising Kft. írásbeli felszólítása ellenében, 8 (nyolc) napon belül megtéríti a jogerős határozattal megállapított mindazon kötbért, bírságot és kártérítési összegeket, melyekkel a bíróság vagy más hatóság az Optimedia Advertising Kft.-t, mint reklám közzétevőjét, a hirdetési anyag jogsértő tartalma miatt sújtja. A Megrendelő egyidejűleg köteles megtéríteni az Optimedia Advertising Kft.-t ért valamennyi igazolt kárt, valamint az Optimedia Advertising Kft. jogvitával összefüggésben felmerült költségeit.

10.5. A Megrendelő bírság és egyéb közigazgatási úton kiszabott büntetés esetén az Optimedia Advertising Kft.-vel szemben hozott elsőfokú határozat alapján köteles az Optimedia Advertising Kft. részére a kiszabott összeget megfizetni, vagy vissza nem vonható letétbe helyezni. A Optimedia Advertising Kft.. köteles az adott eljárás jogerős befejezésekor elszámolni a Megrendelővel és jogosult a rendelkezésére álló összegből, illetve a letétből kielégíteni a Megrendelővel szembeni kár és költség követelését.

10.6. A Megrendelő teljes felelősséget vállal az Optimedia Advertising Kft.-vel és harmadik személyekkel szemben azért, hogy a hirdetési anyagban használt szerzői jogi védelem alatt álló alkotások felhasználására jogosult.

10.7 Azon esetekben, amikor az adott reklámeszközöket érintő – a megrendelés leadását követően keletkezett – zavar a Szabadtéri reklámhordozók észlelhetőségét jelentősen csökkenti, akkor az Optimedia Advertising Kft. igyekszik a kijavítás érdekében eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges az Optimedia Advertising Kft.. – választása szerint – felajánl új hirdetési felületet vagy arányos díjcsökkentést. Ezt meghaladó igények az Optimedia Advertising Kft.-vel szemben nem támaszthatóak. A közlekedési forgalmi rend változása – különösen, de nem kizárólagosan:

Optimedia Advertising Kft. – Általános Szerződés Feltételek hirdetési szolgáltatások nyújtására

útszakaszok lezárása, buszok útvonalának megváltoztatása, forgalomelterelés stb.– esetén az Optimedia Advertising Kft. nem felel az észlelhetőség esetleges csökkenéséért. Az Optimedia Advertising Kft.-nek kompenzációs kötelezettsége csak oly módon keletkezik, hogy, a Megrendelő cserefelületre való igényt jelenthet be, kompenzációs díj nem illeti meg. Optimedia Advertising Kft. csak akkor köteles cserefelületet adni, ha a Megbízónak rendelkezésre áll a megfelelő számú pótplakátja.

10.8 A Megrendelő a plakátkihelyezés, illetve a karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait (sérült, vagy rongált plakát, nem a megrendelt felületre történő kihelyezés) írásban (e-mailben vagy faxon, vagy postai úton), a hibáról készült fotó melléklettel jelezheti Optimedia Advertising Kft. részére. Megrendelő a plakátkihelyezés, karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kampányidőszak alatt, az előbbiekben meghatározott módon jelezni Optimedia Advertising Kft. részére. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet. Amennyiben a Megrendelő kifogása megalapozott, Optimedia Advertising Kft.. köteles a feltárt hibát 2 (kettő) munkanapon belül kijavítani, és erről a Megbízó részére a javítást (2 munkanap) követő 3 (három) munkanapon belül igazoló fotót küldeni.

10.9 A felületlista Megrendelő általi elfogadása (megrendelés leadása) után Optimedia Advertising Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli az így elfogadott felületlistában szereplő Reklámfelületek műszaki minőségével, adottságaival, elhelyezkedésével, különösképpen láthatóságával stb. kapcsolatban és a Megrendelő erre hivatkozva semmiféle kompenzációs igényt nem jogosult érvényesíteni. A Megrendelő kompenzációt akkor igényelhet, ha Optimedia Advertising Kft. részéről szándékos, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító magatartásból/mulasztásból eredő hibás teljesítés történt.

A teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogások csak a hirdetési időszak idején jelezhetőek a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Kompenzációs igény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető. A vis maior körülmények (ezen belül különösen: 

természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások stb.) Optimedia Advertising Kft.-t minden felelősség alól mentesítik, azonban ebben az esetben a Megrendelő Optimedia Advertising Kft. által felajánlott lehetőségek közül, választása szerint arányos kompenzációra (időarányos díjvisszatérítés, új Reklámfelületek rendelkezésre bocsátása stb.) tarthat igényt.


11. Kézbesítés, értesítés


11.1. A Megrendelő az Optimedia Advertising Kft.észére szóló értesítéseket, kézbesítéseket az alábbi elérhetőségre köteles írásban megtenni, kivéve az olyan eseteket, amikor ez elfogadhatatlan késedelmet okozna.

11.2. Az Optimedia Advertising Kft. a Megrendelő részére szóló visszaigazolásokat, ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okiratokat arra a címre küldi, amelyet a Megrendelő a megrendelésben a Optimedia Advertising Kft.  részére megjelölt. Ilyen cím hiányában az Optimedia Advertising Kft.. a Megrendelő székhelyére, illetve postacímére küldi az értesítéseket.

11.3. Az Optimedia Advertising Kft. a Megrendelő részére küldendő értesítéseket csak abban az esetben postázza ajánlott levélben, ha ezt a Megrendelő kifejezetten kéri.

11.5. Az Optimedia Advertising Kft. . jogosult az általa teljesítendő értesítési kötelezettségeit telefonon, szóban megtenni azzal, hogy az ilyen értesítést később írásban köteles megerősíteni. Ilyen értesítési mód esetén az Optimedia Advertising Kft. jogosult a közlést rögzíteni melyet a felek kifejezetten elfogadnak. Az  Optimedia Advertising Kft., illetve a Megrendelő jogosult az értesítéseket telefax és e-mail útján is közölni.

11.6. A felek a Hirdetési Szerződés teljesítése során kötelesek kapcsolattartóikkal együttműködni, így különösen kötelesek egymást tájékoztatni a teljesítést érintő minden lényeges körülményről.


12. Fizetési feltételek


12.1. A Megrendelés visszaigazolása, egyedi ajánlatkérés hiányában a Hirdetési Szerződés megkötésének időpontjában hatályos hirdetési tarifatáblázat szerint, az egyedi ajánlat Megrendelő által történő elfogadása esetén, az egyedi ajánlat szerinti áron történik, azzal, hogy az Optimedia Advertising Kft. jogosult a díjtételekből egyedi kedvezményeket biztosítani.

12.2. Eltérő megállapodás hiányában, az Optimedia Advertising Kft. a hirdetési díjról szóló számlát a Hirdetési Szerződés teljesítését követően, 30 (harminc) napos fizetési határidővel, banki átutalásra állítja ki.

12.3. Az Optimedia Advertising Kft. a Hirdetési Szerződésben jogosult előleget kérni. Az Optimedia Advertising Kft. az előleg befizetéséhez előlegbekérő levelet küld a Megrendelő részére. Az előleg összege nem lehet magasabb, mint a Hirdetési Szerződésben lekötött hirdetési felület hirdetési díjának 80%-a. Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb a kampány kezdetéig köteles az Optimedia Advertising Kft. részére átutalni. A Optimedia Advertising Kft. a befolyt előlegről előlegszámlát, a teljesítést követően pedig, az előleggel történő elszámolást is tartalmazó végszámlát küld a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a technikai, gyártási költséget a megrendelést követően, legkésőbb a kampány kezdetéig az Optimedia Advertising Kft.számlájára átutalás útján megfizetni.

12.4. Fizetési késedelem esetén a késedelmes összeg után a késedelem minden napjára az Optimedia Advertising Kft. a Polgári törvénykönyv szerinti, késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Amennyiben a szerződés szerinti fizetési határidőben a számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy az Optimedia Advertising Kft. jogosult a kampány azonnali leállítására.


13. A teljesítés igazolása

13.1. Az Optimedia Advertising Kft.  a szerződés teljesítéséhez minden estben a Megrendelő további hozzájárulása nélkül alvállalkozót is igénybe vehet, mely közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra.

13.2. Az Optimedia Advertising Kft. minden kampányban a kihelyezett hirdetésekről fényképfelvételt készít, mellyel az Optimedia Advertising Kft. egy estleges vita esetén, a teljesítését igazolni tudja. Az Optimedia Advertising Kft. a hirdetésről készített fényképfelvételt kérésre bemutatja, annak valódiságát Felek nem vitatják.

13.3. Amennyiben a Megrendelő az Optimedia Advertising Kft. szerződésszerű teljesítését kétségbe vonja, úgy az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kampány utolsó napjáig, mint jogvesztő határidőig jogosult a szerződésszerű teljesítést írásban kifogásolni. A bejelentett kifogást Felek közösen kivizsgálják és arról 2 (két) munkanapon belül jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet.

13.4. Amennyiben a fenti kimutatás alapján az Optimedia Advertising Kft. teljesítését a Megrendelő a fenti jogvesztő határidőn belül nem kifogásolja, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a Megrendelő a megjelenítéssel kapcsolatban további szavatossági igénnyel az Optimedia Advertising Kft. felé nem élhet.

13.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegésért való felelősségét az Optimedia Advertising Kft. – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével – részére megfizetett hirdetési díj összegére korlátozza.


14. Rendes és rendkívüli felmondás


14.1. A Hirdetési Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

14.2. A Hirdetési Szerződés megszűnik a szerződéses időtartam lejártával, illetve teljesítéssel.

14.3. Mind a Megrendelő, mind az Optimedia Advertising Kft. jogosult a közöttük fennálló Hirdetési Szerződést – a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben az ellenérdekű fél a vállalt kötelezettségeinek ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szólóan szünteti meg.

14.4. Rendkívüli felmondási oknak minősül, amennyiben a Megrendelő fennálló fizetési kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik. Az Optimedia Advertising Kft. ilyen esetben igényt tart a hirdetési idő hátralévő időszakára felmerülő költségeinek megtérítésére is.


16. Vis maior


16.1. A vis major események (beleértve, de nem korlátozva: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások, sztrájk, stb.) mentesítik az Optimedia Advertising Kft.-t minden felelősség és a Megrendelő részéről történő bármilyen kártérítési igény érvényesítése alól.

Az esetleges kártérítésre vonatkozó igényét Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni az Optimedia Advertising Kft.-vel. A kártérítési igény érvényessége az Optimedia Advertising Kft.-hez történő beérkezésének időpontjával kezdődik


17. Titoktartás


17.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Hirdetési Szerződés teljesítése során, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.

17.2. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.

17.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni.


18. Jogviták


18.1. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből eredő vitáikat megkísérlik békés úton, peren kívül rendezni, melynek érdekében kötelesek egyeztetést kezdeményezni.

18.2. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy a másik fél attól elzárkózik, és a felek bírósághoz fordulnak, úgy a felek a Hirdetési Szerződésből eredő jogvitájukra a hatáskörébe tartozó ügyekben a Siófoki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


Balatonvilágos, 2019.


Segíthetünk? Vegye fel a kapcsolatot értékesítési képviselőnkkel.

Ugrás az oldal tetejére